Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.stacjaklasyki.pl (dalej jako: „Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych jest Octane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadowej (05-092 Łomianki) przy ulicy Kolejowej 338, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000719327, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 1182165321 oraz REGON: 369340490, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych (dalej jako: „Administrator”).

3. Dane kontaktowe Administratora:

 1. adres korespondencyjny:
  Octane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kolejowa 338,
  05-092 Sadowa (poczta: Łomianki);
 2. adres e-mail: [email protected].

4. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz.119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez Administratora na rzecz użytkowników Serwisu. Dane osobowe przetwarzane będą również w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, na które użytkownik każdorazowo wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Administratora przesyłanych drogą elektroniczną lub przekazywanych telefonicznie.

3. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected].

4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

5. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Stosuje w tym zakresie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być również ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług na rzecz użytkowników oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

8. W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

11. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne w zakresie:

 1. korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie – skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej formy kontaktu z Administratorem;
 2. użytkowania konta klubowicza dostępnego w Serwisie – skutkuje uniemożliwieniem rejestracji i korzystania z konta.

13. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§ 3 Pliki cookies

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez gromadzenie plików cookies.

2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

4. Serwis używa cookies. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies mają na celu ułatwienie korzystania z wcześniej odwiedzonych witryn.

5. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

7. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, by umożliwić analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje pozyskane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Google korzysta z tych informacji do analizy korzystania z Serwisu, sporządzenia raportów o aktywności sieciowej i innych usługach związanych z korzystaniem ze strony internetowej i sieci na zlecenie Serwisu.

8. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji jego działań.

9. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Administratora. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się każdorazowo zapoznać użytkownikowi.

Stan na dzień: 12 sierpnia 2018 r.